วาดอะไรดี?

วาดเพื่อออกแบบ (Workshop Design)

วาดวันเดียวจบ (1Day Workshop)

วาด 30+ พื้นฐาน วาดบันทึกท่องเที่ยว (ครูไก่, ครูหยอย)

วาด 30+ ขั้นสูง วาดบันทึกต่อเนื่อง (ครูไก่, ครูหยอย)

วาดศิลปะทั่วไป Painting สีน้ำ สีชอล์ก สีน้ำมัน (ครูซูป)

วาดพิเศษ วาดอาหาร Calligraphy (ครูขวัญ dailydraw)

วาดพิเศษ Urban Sketching (ครูโหน่ง Myspace365)

วาด 15+ วาดมังงะ ครูมุก

วาดเตรียมสอบ (TCAS/เรียนต่อในและต่างประเทศ)

วาด Private (ส่วนตัว/กลุ่มย่อย)