วาดอะไรดี?

วาดเพื่อออกแบบ (Workshop Design)

วาดวันเดียวจบ (1Day Workshop)

วาดวิว (Urban Sketching)

วาด 30+ (พื้นฐานทั่วไป)

วาดต่อเนื่อง (พื้นฐานถึงขั้นสูง)

วาด 20+ (พื้นฐานตามหัวข้อที่สนใจ)

วาด 15+ (พื้นฐานตามหัวข้อที่สนใจ)

วาด 8+ (เด็กเล็ก/เด็กโต ปูพื้นฐานศิลปะและออกแบบ)

วาดเตรียมสอบ (TCAS/เรียนต่อในและต่างประเทศ)

วาด Private (ส่วนตัว/กลุ่มย่อย)